Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,6300 4,7800
USAUSD 4,6000 4,7700
GBPGBP 5,4800 5,6600
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,6300 4,7800
USAUSD 4,6000 4,7700
GBPGBP 5,4800 5,6600

Potwierdzanie umocowania do zawarcia umowy subwencji PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2021 r., w celu weryfikacji przez Bank dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy możliwość potwierdzenia danych lub przekazania dokumentów w postaci elektronicznej bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą które podpisały umowę subwencji we własnym imieniu, potwierdzenie może ograniczyć się wyłącznie do zaakceptowania w bankowości internetowej danych pobranych przez bank automatycznie z CEIDG.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat potwierdzania umocowania beneficjenta do zawarcia umowy subwencji PFR. Z prezentacji dowiecie się Państwo jakie dokumenty i w jakim trybie należy przekazać do Banku oraz w jaki sposób wykonać poszczególne czynności w bankowości internetowej.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana do jednoosobowej reprezentacji według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.


Należy pamiętać, że:

 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.


Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów:

 1. W przypadku dokumentacji pełnomocnictwa lub oświadczenia w formie elektronicznego plikku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pomocą bankowości internetowej (szczegóły znajdziesz w naszej prezentacji);
 2. W przypadku pełnomocnictwa lub oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi:
  • osobiście w placówce Banku, 
  •  pocztą na adres Łącki Bank Spółdzielczy, 33-390 Łącko 814
 3. Odpisy z CEIDG lub KRS nie wymagają podpisywania i mogą być przekazane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą bankowości internetowej.

W przypadku spółek cywilnych konieczne jest przekazanie do banku:

 • oświadczenia podpisanego przez wszystkich wspólników wraz z wydrukiem z CEIDG na datę sporządzenia oświadczenia, lub
 • pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wspólników wraz z wydrukiem z CEIDG wraz z całą historią zmian zaistniałą po dacie zawarcia umowy subwencji

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Jeżeli nadal masz jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy
(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane