Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,6300 4,7800
USAUSD 4,6000 4,7700
GBPGBP 5,4800 5,6600
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,6300 4,7800
USAUSD 4,6000 4,7700
GBPGBP 5,4800 5,6600

Tarcza Finansowa PFR

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

Tarcza finansowa PFR LOGO

Jak się przygotować do złożenia wniosku?

 • Upewnij się, że bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy;
 • Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku;
 • Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm;
 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, między innymi o wysokości obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne);
 • Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Zapoznaj się ze szczegółami programu na stronie internetowej PFR, w szczególności Przewodnik dla MŚP po tarczy finansowej PFR, który zawiera wiele praktycznych wskazówek,
 • zwróć uwagę na warunki przyznania subwencji i zwrócić uwagę na sposób liczenia pracowników firmy (program inaczej definiuje pracownika na etapie kwalifikowania firmy do segmentu mikro lub MŚP, a inaczej na etapie wyliczenia kwoty subwencji),

Zasady składania wniosków

Składanie wniosków jest możliwe po zalogowaniu w systemie bankowości internetowej:

 • wnioski będzie można składać do 31 lipca 2020 r.;
 • subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków, do wyczerpania środków w programie;
 • wniosek będzie dostępny po zalogowaniu do bankowości internetowej;
 • wniosek będzie dostępny dla firm, które mają otwarty rachunek firmowy w PLN w naszym banku (rachunek klienta indywidualnego nie wystarczy).

Jak złożyć wniosek w bankowości internetowej

 1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej,
 2. Po zalogowaniu z menu głównego wybierz "Tarcza Antykryzysowa" lub w przypadku korporacyjnej bankowości internetowej wybierz "Tarcza Antykryzysowa" z menu "Wnioski",
 3. Z listy dostępnych rachunków wybierz rachunek, na który ma zostać wypłacona subwencja i kliknij "Dalej",
 4. Otworzy się formularz wniosku, w którym wypełnij wszystkie wymagane pola
  Uwaga! Wniosek otwiera się w nowym oknie. Należy zezwolić na wyskakujące okienka w ustawieniach przeglądarki,
 5. Po wypełnieniu wniosku kliknij "Wyślij". W celu autoryzacji operacji otrzymasz kod sms lub autoryzację mobilną na zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego,
 6. Aby sprawdzić status wniosku, pobrać w postaci plików PDF podpisaną elektronicznie umowę i wydaną decyzję (po jej wydaniu przez PFR) należy ponownie wybrać z menu głównego "Tarcza Antykryzysowa" i wybrać zakładkę "Złożone Wnioski" i kliknąć "Dalej",
 7. O zmianie statusu wniosku oraz wydanej przez PFR decyzji użytkownik zostanie poinformowany także komunikatem sms przesłanym na zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego.

Prezentacja - Jak złożyć wniosek o subwencję PFR lub odwołanie.

Tarcza finansowa dla mikrofim

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;
 • finansowanie w postaci subwencji wypłacanej za pośrednictwem banku;
 • do kwoty 324 tys. zł na 3 lat;
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Tarcza finansowa dla małych i średnich firm

 • dla firm zatrudniających do 249 pracowników, które nie są mikrofirmami, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EU;
 • finansowanie w postaci subwencji wypłacanej za pośrednictwem banku;
 • do kwoty 3,5 mln zł na 3 lat;
 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach, pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Zasady składania zgłoszeń i reklamacji

Bank przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia i reklamacje Klientów dotyczące Wniosku i Umowy o przyznanie subwencji w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) według następujących zasad:

Do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji stosuje się ogólne zasady rozpatrywania reklamacji obowiązujące w Banku z zastrzeżeniem, że Bank rozpatruje reklamacje dotyczące:

 • dostępu do systemu bankowości elektronicznej banku w zakresie rejestracji i wysłania Wniosku z tego systemu,
  funkcjonalności tego systemu,
 • zawarcia Umowy o przyznanie subwencji,
 • obsługi Umowy, czynności realizowanych przez bank w zakresie udostępniania harmonogramu spłat, administrowania produktem-subwencją na etapie spłaty,
 • jakości w zakresie informowania i obsługi Wniosków oraz Umów po stronie banku.

Zgłoszenia nie odnoszące się do działalności banku oraz świadczenia usługi przez Bank w zakresie obsługi Wniosku oraz Umowy o przyznaniu subwencji, dotyczące w szczególności:

 • podjęcia decyzji o obniżeniu kwoty bądź odmowie przyznania subwencji,
 • rozbieżności zidentyfikowanych między informacjami podanymi we Wniosku a danymi w rejestrach instytucji zewnętrznych, dotyczących Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności,
 • podejmowania decyzji o umorzeniu subwencji, wysokości umorzenia,
 • długiego terminu przekazywania decyzji o przyznaniu/odmowie subwencji, o umorzeniu,
 • opóźnieniu w przekazania środków z subwencji przez PFR,

nie są rozpatrywane przez Bank jako reklamacje dotyczące działalności Banku, w związku z czym przekazywane są przez Bank do rozpatrzenia przez Polski Fundusz Rozwoju, który ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

Zgodnie z założeniami Programu Tarczy Finansowej PFR, 31 lipca 2020 r. będzie ostatnim dniem na składanie wniosków o subwencję finansową. W związku z powyższym, 1 sierpnia 2020 r. Klienci Banków nie będą mogli złożyć nowych wniosków o subwencję. Każdy z przedsiębiorców który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł jednak po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji. W ramach procedury odwoławczej Klienci będą mogli, tak jak dotychczas, składać maksymalnie 2 wnioski odwoławcze w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku pierwotnego. Dodatkowo PFR zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniające wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź. Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do Programu.

Ważne terminy dotyczące składania zgłoszeń i reklamacji:

 • 31.07.2020 r. – jest ostatnim dniem na składanie wniosków w ramach Programu PFR;
 • 14.08.2020 r. – jest ostatnim dniem na składanie reklamacji dla wniosków o subwencję złożonych do 31.07.2020 r.;
 • 30.09.2020 r. – jest ostatnim dniem na składnie dostępnych w bankowości internetowej wniosków odwoławczych;
 • 16.10.2020 r. – jest ostaniem dniem na składanie reklamacji do wniosków odwoławczych;

Dokumenty które należy dostarczyć do Banku

Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu,
 • oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu.

Ważne informacje dotyczące dokumentów które należy dostarczyć do Banku:

 • Pełnomocnictwo powinno być co najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później.
 • Zawarcie umowy o subwencję finansową jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd spółki cywilnej i powinna być zgoda/pełnomocnictwo drugiego wspólnika, albo potwierdzenie przez niego czynności - nawet jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest jeden ze wspólników.
 • Przedsiębiorca powinien złożyć do Banku w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo lub informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  W przypadku:
    • podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przedkłada albo pełny odpis KRS albo odpis aktualny na dzień zawarcia umowy subwencji. Pełen odpis KRS, można pobrać ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html.
    • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - odpis z CEIDG; w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta, klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym wg. daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.
  • Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta, zostało podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
  • Bank nie później niż w terminie do 30 listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformuje beneficjentów o formie, w jakiej przyjmie od beneficjentów dokumenty.

  Przydatne informacje

  Przydatne informacje

  W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy problemów, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza.

  Formularz kontaktowy
  (*)
  (*)
  (*)
  (*) - pola wymagane