Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3000
USAUSD 3,8600 3,9900
GBPGBP 4,9200 5,0400

Ochrona danych osobowych

Niniejsza informacja przekazywana jest w związku z mającym zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej jako Rozporządzenie.

W TEJ INFORMACJI ZASTOSOWALIŚMY ZWROTY:
Bank – Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łącku, 33-390 Łącko 814, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143039, NIP 734-110-35-32, posiadający adres e-mail: kontakt@bslacko.pl, nr tel. +48 18 545-03-10, Organ Nadzorczy: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Klient - osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji. Pozwoliliśmy sobie na stosowanie w niniejszym dokumencie bezpośrednich zwrotów (np. Ty, Twój itp.) dla zwiększenia przejrzystości tekstu.

1. Bank – Administrator Twoich danych osobowych, dane kontaktowe Banku i naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łącku, który prowadzi działalność zgodnie ze swym Statutem. Bank posiada Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować pisząc - najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" - na adres pocztowy Banku: 33-390 Łącko 814 lub na adres elektroniczny: iod@bslacko.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w naszym Banku pełni aktualnie Pani Bogusława Zabłocka.

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Czy możesz zgłosić sprzeciw albo wycofać udzieloną zgodę lub upoważnienie?

Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych – szczególnie w celach marketingowych (art. 21 Rozporządzenia). Bank rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych będzie on uwzględniony przez Bank, chyba że, jednocześnie utrzymujesz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w toku rozpatrzenia sprzeciwu lub później udzielisz takich zgód. Wszystkie zgody wyrażasz dobrowolnie. Możesz zawsze wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że - zgodnie z przepisami prawa - Bank będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

Czasami zgoda na przetwarzanie danych może być konieczna dla wykonywania określonej czynności - np. po wygaśnięciu umowy Bank nadal będzie mógł ocenić Twoją zdolność kredytową, jeżeli wyraziłeś w tym zakresie stosowną zgodę, chyba że Bank może tę czynność wykonywać na podstawie przepisów prawa.

Jeśli złożysz upoważnienie do przekazania przez Bank informacji objętych tajemnicą bankową, możesz takie upoważnienie cofnąć, a nie będziemy przekazywać danych lub informacji, o których mowa w upoważnieniu (chyba, że konieczność dalszego przekazywania danych lub informacji będzie wynikać z przepisów prawa).

4. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Bank przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
1) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) - np. w celach marketingowych lub oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka po wygaśnięciu zobowiązania. W odniesieniu do osoby małoletniej (powyżej 13 roku życia) przesyłanie informacji handlowych w celach marketingowych następuje po wyrażeniu zgody przez jej rodzica lub opiekuna (przedstawiciela ustawowego). Łączenie danych osobowych i ich dalsze przetwarzanie w celach marketingowych podczas korzystania z publicznie dostępnych stron internetowych może nastąpić po akceptacji odpowiednich oświadczeń/zgód lub polityk, które tego dotyczą. Przetwarzanie w celach marketingowych, obejmuje w szczególności:
a) przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych,
b) przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, które Bank identyfikuje jako Twoje. Czynności te mogą być także wykonywane za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie,
c) przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty,
d) łączenie Twoich danych z informacjami dotyczącymi Twojej sytuacji ekonomicznej, Twoich cech, zachowań lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do Twoich znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie).
Informacje handlowe - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów Banku lub innych podmiotów, których usługi lub produktu są oferowane przez Bank lub są związane z działalnością Banku. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nie profilowane. W każdej chwili możesz zrezygnować z profilowanego marketingu.
Bank przetwarza dane w celach marketingowych na podstawie zgody Klienta. Bank ma prawo także przetwarzać je na mocy przesłanki uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) - z tym, że jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody i zostanie ona cofnięta, to Bank nie będzie przetwarzał danych w celu marketingowym, chyba że Klient wyrazi inną zgodę. Podstawę prawną udzielenia zgód lub upoważnień stanowią w szczególności przepisy: Rozporządzenia, prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mającego zastosowanie do banków, lub ustaw, aktów wykonawczych szczególnie dotyczących danej zgody/upoważnienia, w tym: prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego;
2) jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych biometrycznych, które są danymi należącymi do szczególnej kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. a. Rozporządzenia) – wyłącznie dla celów prowadzonej przez Bank działalności bankowej, w szczególności w celu weryfikacji Twojej tożsamości, a także w celu uwierzytelnienia dokonywanych czynności;
3) rozpatrywania wniosku lub czynności poprzedzających jego złożenie, lub związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia). Są to czynności takie jak: analiza, ocena ryzyka, inne czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy. Mogą to być także inne czynności lub oświadczenia związane z umową, w tym dotyczące zabezpieczeń spłaty zobowiązań lub czynności, lub oświadczeń związanych z reprezentacją osoby fizycznej (np. pełnomocnictwem lub czynnościami rodzica/opiekuna), w tym czynności samego reprezentanta, a także czynności zlecone przez inne podmioty, ale związane z obsługą Klienta. Mamy tu na myśli wszelkie umowy lub czynności, także te, które realizujemy w imieniu innych podmiotów lub na ich rzecz. Możemy potrzebować również uzyskania od Ciebie dodatkowej zgody dla uruchomienia określonej usługi lub funkcji np. w zakresie usługi biometrii;
4) wykonywania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego banków np. prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o kredycie konsumenckim - są to w szczególności: obowiązek zachowania bezpieczeństwa przechowanych środków lub obowiązek wymiany informacji związanych z oceną zdolności lub wiarygodności kredytowej, lub analizą ryzyka Klientów. Obowiązki te mogą również wynikać z prawa o ochronie konkurencji i konsumentów lub innych przepisów, które przewidują wymogi dostosowania usług proponowanych konsumentom do ich cech lub do proponowania adekwatnego charakteru tych usług. Ponadto Bank jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto Bank ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione organy lub instytucje;
5) analizy danych ekonomicznych, analizy zarządczej, stosowania metod lub modeli statystycznych, analizy prawidłowości statystycznych lub tendencji rynkowych w zakresie czynności prawidłowego zarządu (art. 6 ust. 1 lit. c, f Rozporządzenia). Wykonujemy te czynności w ramach zewnętrznych (wobec innych podmiotów) lub wewnętrznych obowiązków sprawozdawczych. Podstawą prawną ich wykonywania może być prawo wspólnotowe (prawo Unii Europejskiej) lub prawo polskie dotyczące banków, w tym prawo o nadzorze bankowym i przepisy określające obowiązki wobec organów nadzorczych, NBP, giełd papierów wartościowych, przepisy o rachunkowości i zarządzaniu bankiem, przy czym Bank w zakresie zarządzania obowiązany jest przestrzegać rekomendacji organów nadzorczych dotyczących sektora bankowego lub danej działalności prowadzonej przez bank. Obowiązki te mogą wynikać z prawa spółdzielczego, prawa o usługach płatniczych, przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi lub o ofercie publicznej, a także ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta lub przepisów prawa dotyczących danej działalności, w tym ustaw szczególnych np. ubezpieczeniowej;
6) utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. Aby to robić, wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Twojej zgody lub właściwych przepisów prawa, W tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody. Opisują również sposób jej udzielania lub odwołania (art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia);
7) wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia) - w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;
8) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Banku, dotyczy to również monitoringu placówek Banku - z zachowaniem prywatności i godności osób,
b) zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Bank,
c) dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Banku lub podmiotu, który Bank reprezentuje,
d) zarządzania relacjami i w celu marketingowym, w tym reklam profilowanych dla określonych Klientów lub grupy Klientów.

5. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Bank może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach - jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:
1) przeniesienie danych do archiwum,
2) audyty lub postępowania wyjaśniające,
3) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
4) pozostałe badania statystyczne, badania historyczne lub naukowe,
5) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Banku.

6. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Przetwarzamy dane związane z:
1) identyfikacją lub weryfikacją Klienta. Chodzi tu o stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości Klienta lub osoby/podmiotu, który Klient reprezentuje. Sprawdzamy, czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a także danymi identyfikującymi urządzenia (np. nr telefonu, IP, e-mail, numery urządzeń mobilnych), którymi posługuje się Klient, także jako osoba reprezentująca daną osobę lub podmiot mający relację prawną z Bankiem;
2) danymi transakcyjnymi. To dane, dzięki którym można wykonać określoną transakcję lub są związane z jej identyfikacją lub wykonaniem;
3) danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej - również o osobach pozostających na utrzymaniu, wspólnym gospodarstwie domowym, danymi finansowymi lub związanymi ze świadczeniem usług – chodzi tu o dane związane ze świadczeniem danej usługi, sytuacją majątkową, finansową Klienta lub osób, których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana, np. dane o majątku, dane określające zdolność i wiarygodność kredytową lub inne dane potrzebne do korzystania z usług Banku oraz komunikacji z Bankiem, np. za pomocą systemu bankowości internetowej;
4) danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi - są one pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami w tej sprawie;
5) danymi odnoszącymi się do preferencji lub zachowań - są to dane analizowane i przekazywane, aby zrealizować daną usługę oraz przekazywane na mocy odpowiedniej zgody (np. na przekazywanie informacji handlowej w celu marketingowym za pomocą urządzeń elektronicznych) lub innej podstawy prawnej;
6) danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej. To dane lub informacje o takiej działalności Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebne w związku z usługą lub produktem oferowanym przez Bank lub za jego pośrednictwem;
7) danymi audiowizualnymi. To np. nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

Ponadto Bank może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Klienta, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

7. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:
1) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
2) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej, innej usługi lub czynności,
3) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia,
4) które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka. Obecnie takimi podmiotami są Biuro Informacji Kredytowej S. A. oraz Związek Banków Polskich (w imieniu którego zarządza bazą danych Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.),
5) które są izbami rozliczeniowymi, lub innymi podmiotami prowadzących rozliczenia lub rozrachunek, instytucjami lub schematami płatniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty reprezentują.

Podmioty (instytucje) właściwe dla odbiorcy danej transakcji, którym przekazujemy dane, mogą działać w Polsce, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. Odpowiednio do danego typu transakcji właściwe mogą być podmioty działające w Polsce, w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Do tych organizacji działających poza obszarem Polski zalicza się Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) z siedzibą W Belgii.

W przypadku transakcji realizowanych kartami, przekazujemy Twoje dane osobowe bankowi zrzeszającemu - BPS S. A., który przekazuje następnie te dane organizacji kartowej, której znakami opatrzona jest karta (np. Visa lub MasterCard). Organizacje te działają w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz USA. W każdym przypadku, gdy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

8. Jak długo Bank będzie przetwarzał dane?

Okres przetwarzania Twoich danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Bank, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, o także zgód i innych Twoich oświadczeń.
Przetwarzamy dane związane z:
1) umową lub inną czynnością prawną - przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych;
2) z obliczeniami współczynników finansowych i kapitałów, jakie wykonujemy, w tym określonymi dla Banku metodami statystycznymi (ogólnie zwanych metodami i modelami). Zgodnie z prawem bankowym okres przetwarzania informacji w ramach metod i modeli wynosi 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania;
3) danymi archiwalnymi - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe Klienta lub dane osobowe jego reprezentantów są przetwarzane przez 7 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres przedawnienia roszczeń, które mogą wypływać z danej relacji prawnej. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań, prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
4) orzeczeniem sądowym - dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
5) zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody;
6) pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty. Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania, np. dane przekazane z Biura Informacji Kredytowej SA. są przechowywane, aby ocenić zdolność kredytową, przez odpowiedni czas dla danej czynności kredytowej. Następnie dane mogą być przetwarzane albo na mocy przepisów prawa, albo na mocy Twojej zgody. Jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych, chyba że zgoda Klienta jest nadal obowiązująca.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Banku do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

9. Znaj swoje prawa wobec Banku.

1) Masz prawo żądania od Banku dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
2) Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Bank.
3) Masz prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie Twojej zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji swoich praw możesz składać elektronicznie na adres iod@bslacko.pl lub pisemnie w placówkach Banku. Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne, o ile dla realizacji danego uprawnienia udostępniamy taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji tożsamości Klienta. Możemy żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, przekazujemy je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku. Jeżeli masz dostęp do systemu bankowości internetowej, będziesz mógł także w tym systemie uzyskać dostęp do swoich danych.
4) W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli nie podasz danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Bank zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Bank nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.
5) Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówisz udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofasz, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.
6) Jeśli złożyłeś wnioski o dokonanie czynności lub usługi, możemy podejmować decyzje automatycznie, które mogą doprowadzać do odmowy zawarcia umowy lub odmowy wykonania czynności albo też do zaoferowania czynności lub usługi na określonych warunkach. Istotne informacje dla danej decyzji automatycznej zależą od typu czynności np. dla procesów kredytowych. Istotnymi informacjami mającymi wpływ na decyzję podejmowaną automatycznie, w tym z użyciem techniki profilowania, są informacje mające wpływ na wiarygodność i zdolność kredytową, a w przypadku świadczenia usług depozytowych, inwestycyjnych lub elektronicznych posiadane przez Bank Informacje o sytuacji majątkowej lub finansowej, które mogą mieć wpływ na warunki czynności lub usługi, w tym treść udzielonej informacji lub konsultacji. Masz prawo odwołać się od decyzji automatycznej. Odwołanie takie rozpatrzy pracownik Banku.
7) Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany również w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celu dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy, z uwzględnieniem w szczególności czynników dotyczących rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji oraz celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych. Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji.

10. Postanowienia końcowe.

Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Bank danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, które zostały bankowi udzielone w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

Przydatne dokumenty: