Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2200 4,3600
USAUSD 3,8200 4,0000
GBPGBP 4,7800 4,9300
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2200 4,3600
USAUSD 3,8200 4,0000
GBPGBP 4,7800 4,9300

CRS

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE CRS:

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.
W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank.
W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poda adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL
Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Działając w świetle przepisów CRS, Bank zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.
Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA:

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów CRS, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby CRS. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:
1) Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych [Wzór do pobrania]
2) Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów [Wzór do pobrania]
Niezłożenie Oświadczenia o statusie podatkowym spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.
W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania prosimy zapoznać się z ich definicjami umieszczonymi poniżej.
W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czym jest CRS?
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
2. Kogo dotyczy CRS?
Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze - mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.
3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?
Zgodnie z CRS, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.
Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.
Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla Podmiotów.
4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?
Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami CRS.
5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku?
W związku z wymogami CRS, Bank poprosi o dostarczenie poniższych informacji:
Klient Indywidualny:
1) imię i nazwisko;
2) aktualny adres zamieszkania;
3) miejscowość i kraj urodzenia; 
4) data urodzenia; 
5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:
1) nazwa;
2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);
3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 
4) status podmiotu;
5) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?
Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?
Po otrzymaniu przez Bank ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.
8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?
Bank jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o przedłożenie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.
9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?
Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta w Oświadczeniu, a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:
1) saldo rachunku lub wartość;
2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?
W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1. CRS:
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
2. Klient Indywidualny:
Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)
3. Podmiot:
CRS definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów CRS traktuje się je jak osoby fizyczne.
4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.
5. Rezydencja podatkowa:
Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.
6. TIN (ang. Tax Identification Number):
TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.
7. Oświadczenia
Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami CRS. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia CRS dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia CRS dla Podmiotów.
8. Dochód pasywny
Na potrzeby CRS, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:
1) dywidendy
2) odsetki
3) dochód równoważny z odsetkami
4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
5) ubezpieczenia rentowe
6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
9) dochód netto ze swapów
10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.
** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.


9. Automatyczna wymiana informacji
Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.
10. Osoba Kontrolująca
Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.