Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli 6.06.2024

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego informuje o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 roku, w Grodzisku Zyndrama w Łącku, pod adresem Łącko 1050, 33-390 Łącko. Początek Zebrania o godz. 13:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zawierającego stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w „Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli”.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Polityce zapewniania odpowiedniości Rady Nadzorczej” oraz wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Łąckiego Banku Spółdzielczego za 2023 r. oraz Sprawozdania finansowego Łąckiego Banku Spółdzielczego za 2023 r., wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. Sprawozdania z jej działalności za 2023 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Banku za 2023 r.;
  2. Oceny stosowania zasad zarządzania ładem korporacyjnym w Banku w 2023 r., w tym:
   1. oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym,
   2. oceny ładu wewnętrznego w Banku i jego wdrożenia;
  3. Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz oceny wpływu zasad wynagradzania w Banku na sposób zarządzania bankiem za 2023 r.;
  4. Oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku w 2023 r., w tym oceny realizacji strategii zarządzania ryzykiem;
  5. Oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku w 2023 r.;
  6. Oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku w 2023 r.;
  7. Oceny adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń w Banku w 2023 r.;
  8. Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 r.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami i ocenami Rady Nadzorczej.
 12. Przeprowadzenie bieżącej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz bieżącej oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
  2. oceny, czy ustalona polityka wynagradzania w Banku sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku;
  3. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 r.
 14. Przeprowadzenie wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz przedstawienie kandydatów spełniających wymóg odpowiedniości indywidualnej na Członka Rady Nadzorczej.
 15. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku na kolejną kadencję.
 16. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Banku wniosków z lustracji za okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2023 r., przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
 17. Przedstawienie przez Zarząd Banku informacji o realizacji wniosków z lustracji.
 18. Rozpatrzenie wniosków z lustracji oraz informacji o realizacji wniosków z lustracji oraz podjęcie uchwał/y w tym zakresie.
 19. Przedstawienie przez Zarząd proponowanych kierunków rozwoju działalności Banku na 2024 rok.
 20. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 21. Przedstawienie przez Zarząd propozycji co do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
 22. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej.
 23. Przedstawienie przez Komitet Audytu rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 24. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie:
  1) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2023 rok;
  2) propozycji Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023 r.
 25. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu oraz w sprawach, o których mowa w pkt 16 - 24.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 roku;
  2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok;
  3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2023 rok;
  4) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku w 2024 roku;
  5) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
  6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
 27. Ogłoszenie wyniku wyborów Członków Rady Nadzorczej, stwierdzenie podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz przeprowadzenie wstępnej oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1) przyjęcia zmian w Statucie Łąckiego Banku Spółdzielczego;
  2) przyznania nagrody rocznej za wykonywanie funkcji nadzorczych dla członków Rady Nadzorczej;
  3) przyjęcia zmian w ,,Regulaminie pracy Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego”;
  4) wniosków zgłaszanych w czasie obrad.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad.

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego informuje, że w Sekretariacie w Centrali Banku (Łącko 814) znajdują się do wglądu następujące dokumenty:

 1. Sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze Sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za 2023 r.;
 2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli;
 4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W związku z treścią §22 ust. 4 Statutu Łąckiego Banku Spółdzielczego, Zarząd Banku informuje, że w przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie Przedstawicieli Banku odbędzie się w drugim terminie – w tym samym miejscu oraz w tym samym dniu, o godz. 13.30. Zebranie Przedstawicieli Banku zwołane w drugim terminie jest zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Informacja dla osób zainteresowanych kandydowaniem do Rady Nadzorczej:

Zgodnie z art. 22aa § 1 ustawy Prawo bankowe, członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Z uwagi na powyższe, objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku musi być poprzedzone tzw. oceną odpowiedniości kandydata. Ocena ta dokonywana jest przez Komisję do spraw odpowiedniości i zatwierdzana przez Zebranie Przedstawicieli Banku, w oparciu o przedłożone przez kandydata dokumenty i informacje.
Zasady oceny odpowiedniości w Banku określa Polityka zapewniania odpowiedniości Rady Nadzorczej, przyjęta w oparciu o wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, zawarte w ,,Metodyce oceny odpowiedniości członków organów: banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych”, dostępnej pod adresem https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych.
W związku z powyższym, w celu kandydowania na członka Rady Nadzorczej Banku należy obowiązkowo złożyć w Sekretariacie w Centrali Banku, w terminie do dnia 27 maja 2024 r., do godziny 15.00, wypełniony i podpisany formularz oceny odpowiedniości wraz z załącznikami. Załącznikami tymi są w szczególności dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe a także aktualne (wystawione nie wczesniej niż miesiąc przed datą złożenia formularza) zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

Brak przedłożenia powyższego formularza wraz załącznikami w wyznaczonym terminie uniemożliwia kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Banku.

Wzór formularz oceny odpowiedniości wydawany jest na wniosek złożony w Sekretariacie Centrali Banku, Łącko 814.