Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Zmiana Regulaminu Tarczy PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii podjął decyzję o zmianie regulaminu Tarczy Finansowej PFR 2.0 (Program 2.0) w zakresie zasad spłat subwencji finansowej dla beneficjentów MŚP, którzy zobowiązani są do zwrotu nadwyżki subwencji.

Na podstawie wprowadzonych zmian beneficjenci z grupy MŚP, którzy nie dokonają terminowego zwrotu nadwyżki otrzymanego wsparcia będą zobowiązani do zwroty tylko kwoty nadwyżki, a nie jak do tej pory całej kwoty subwencji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Składając oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej beneficjenci MŚP zobowiązani byli do wskazania rzeczywistej wysokości kosztów stałych oraz wielkości spadku przychodów. W sytuacji, gdy subwencja finansowa wyliczona w oparciu o estymację wskazaną przez te podmioty na etapie wnioskowania okazała się przewyższać kwotę subwencji finansowej, do której podmioty te byłyby uprawnione w oparciu o rzeczywiste dane finansowe, beneficjenci zobowiązani są dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Termin zwrotu nadwyżki subwencji finansowej był zmieniany przez PFR dwukrotnie. Z 31 stycznia na 15 marca, a następnie na 30 czerwca 2022 r.

Biorąc pod uwagę nadal trudną sytuację wielu przedsiębiorców-beneficjentów, jak również pomocowy charakter Programu 2.0, PFR zmienił regulamin w ten sposób, że w sytuacji braku terminowego zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej, PFR odstąpi od sankcji w postaci stawiania całej subwencji finansowej w stan natychmiastowej wymagalności.

Sankcją za dokonanie zwrotu nadwyżki subwencji finansowej z opóźnieniem, będzie konieczność powiększenia przez beneficjenta dokonywanego zwrotu o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia 1 lipca 2022 r.

Podkreślamy również, że podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do Tarczy 1.0, PFR przewiduje możliwość umownej restrukturyzacji zadłużenia beneficjentów, którzy będą mieli problemy z terminową realizacją swoich zobowiązań. W tym zakresie PFR współpracuje z zewnętrznymi partnerami specjalizującymi się m.in. w umownych restrukturyzacjach zadłużenia takich jak rozterminowanie wierzytelności, moratoria, czy karencja w zakresie spłaty odsetek. Każda sprawa będzie przez nich rozpatrywana indywidualnie.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była dodatkowa pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z drugą falą COVID-19. W ramach programu 47,6 tys. firm otrzymało 7,1 mld zł wsparcia, dla ochrony ponad 360 tys. pracowników. Szacujemy, że poziom umorzeń Tarczy 2.0 wyniesie 6,3 mld zł, a więc firmy będą musiały oddać ok 800 mln zł – ok. 12% kwoty wypłaconych subwencji.

Cały program Tarcz Finansowych 1.0, 2.0 i Tarczy da Dużych Firm objął 353 tys. przedsiębiorstw, którym za pomocą współpracujących banków PFR wypłacił 73,2 mld zł wsparcia.

Regulamin w nowym brzmieniu dostępny jest pod tym linkiem.

Źródło: https://pfrsa.pl/aktualnosci/zmiana-regulaminu-w-zakresie-splat-subwencji-dla-beneficjentow-msp-tarczy-20.html