Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.        
Niniejsza Informacja wskazuje obowiązujące w Łąckim Banku Spółdzielczym zasady i tryb przenoszenia rachunków płatniczych.

§ 2.        
Użyte w Informacji określenia oznaczają:
1. Bank -  Łącki Bank Spółdzielczy;
2. nowy rachunek – rachunek Klienta w banku przyjmującym;
3. bank przekazujący – bank, z którego przenoszony jest rachunek;
4. bank przyjmujący – bank, do którego przenoszony jest rachunek;
5. Dotychczasowy rachunek – rachunek Klienta w Banku;
6. Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
7. Klient - klient indywidualny (konsument);
8. Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (lista krajów dostępna na stronie internetowej www.uniaeuropejska.org/europejski-obszar-gospodarczy);
9. Placówka Banku – jednostka organizacyjna Banku;
10. rachunek płatniczy - rachunek umożliwiający dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek, dokonywanie wypłat gotówki z tego rachunku oraz zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych (np. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, konto oszczędnościowe, konto walutowe);
11. Upoważnienie – upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego złożone przez Klienta w banku przyjmującym;
12. Usługi płatnicze – polecenia zapłaty i zlecenia stałe, regularnie przychodzące na rachunek Klienta polecenia przelewu i polecenia zapłaty;
13. Wniosek – wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego będący załącznikiem do Upoważnienia lub jego częścią, złożony przez Klienta w banku przyjmującym.

Rozdział 2. Zasady przenoszenia rachunków płatniczych do Banku

§ 3.
1. Klient ma prawo do otrzymania w Banku nieodpłatnej, rzetelnej, przejrzystej i czytelnej informacji o trybie przenoszenia rachunku płatniczego.
2. Klient zainteresowany przeniesieniem rachunku do Banku składa Upoważnienie i Wniosek, w oparciu o które Bank podejmuje niezbędne czynności oraz informuje Klienta o procesie przenoszenia rachunku płatniczego. Wzór Upoważnienia oraz Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach Banku
3. Bank nie przenosi z banku przekazującego i nie świadczy usług powiązanych z rachunkiem, których nie posiada w swojej ofercie produktowej. Aktualna oferta rachunków płatniczych dostępnych w Banku oraz usług powiązanych z tym rachunkiem jest dostępna na stronie internetowej Banku (www.bslacko.pl) oraz w każdej Placówce Banku.
4. Upoważnienie oraz Wniosek składa się w Placówce Banku w postaci papierowej.
5. Klient zobowiązany jest do podpisania  Upoważnienia oraz Wniosku zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku przekazującym.
6. W przypadku, gdy przenoszony rachunek płatniczy jest rachunkiem wspólnym, Wniosek i Upoważnienie muszą być podpisane przez wszystkich posiadaczy rachunku.
7. Stwierdzona przez bank przekazujący niezgodność podpisu na złożonym Wniosku lub Upoważnieniu z kartą wzorów podpisu może skutkować wstrzymaniem realizacji procesu przenoszenia rachunku przez bank przekazujący.
8. W przypadku, gdy złożony wraz z Upoważnieniem Wniosek zawiera żądanie przeniesienia zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz poleceń zapłaty, data określona we Wniosku, od której mają być one realizowane, powinna przypadać na co najmniej 6 (szósty) dzień roboczy licząc od daty otrzymania przez Bank od banku przekazującego informacji objętych Wnioskiem. Jeżeli data określona we Wniosku przypada na dzień wcześniejszy,  wówczas Bank wykonuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania powyższej informacji.
9. W przypadku, gdy Bank otrzyma niekompletne dane dotyczące zleceń płatniczych, o których mowa w ust. 8, wykona tylko te zlecenia, co do których posiada wymagane dane do ich realizacji. O brakujących danych poinformuje bank przekazujący i Klienta.
10. W przypadku, gdy Klient zgodnie ze złożonym Upoważnieniem i Wnioskiem sam zamierza poinformować płatników i odbiorców poleceń zapłaty i zleceń stałych oraz strony trzecie dokonujące regularnych poleceń przelewów na rachunek Klienta, o nowym rachunku w Banku, wówczas Bank przekaże Klientowi, jeżeli Klient o to wnioskował, wszelkie dane umożliwiające identyfikację nowego rachunku, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od banku przekazującego informacji objętych Wnioskiem.
11. Obowiązkiem Klienta jest wyraźne wskazanie we Wniosku konkretnych płatności cyklicznych, w tym poleceń zapłaty i zleceń stałych (w razie potrzeby wraz ze wskazaniem pełnych danych i identyfikatorów tych płatności), powiązanych z rachunkiem w banku przekazującym i mających podlegać procesowi przeniesienia.
12. W celu utrzymania ciągłości płatności otrzymywanych i dokonywanych przez Klienta, zobowiązany jest on ustanowić dokładną datę, do której jego płatności mają być realizowane przez dotychczasowy bank – bank przekazujący i od której - przez Bank.

Rozdział 3 Obowiązki i uprawnienia banku przekazującego, banku przyjmującego i Klienta

1. Bank przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Upoważnienia, zwraca się do banku przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:
1. przekazania bankowi przyjmującemu oraz Klientowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
2. przekazania bankowi przyjmującemu oraz Klientowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym Klienta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;
3. zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu, w przypadku gdy bank przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy Klienta w Banku przyjmującym;
4. anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
5. przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez bank przekazujący w dniu określonym przez Klienta w Upoważnieniu;
6. zamknięcia rachunku płatniczego prowadzonego przez bank przekazujący w dniu wskazanym przez Klienta w Upoważnieniu.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bank przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte Upoważnieniem:
1. przekazuje bankowi przyjmującemu informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Upoważnienia;
2. ze skutkiem od dnia określonego w Upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez Klineta w banku przyjmującym, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy;
3. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
4. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez niego na rachunek płatniczy prowadzony przez bank przyjmujący, w dniu określonym w Upoważnieniu;
5. zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w Upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w pkt 1-3.
1. W przypadku gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku płatniczego Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, bank przekazujący niezwłocznie informuje o tym Klienta.
2. Bank przekazujący nie może pobierać opłat od Klienta oraz banku przyjmującego za przekazywanie informacji, o które zwrócił się ten bank zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Bank przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje następujące czynności, o ile są objęte Upoważnieniem:
1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił Klient, ze skutkiem od dnia wskazanego w Upoważnieniu;
2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w Upoważnieniu;
3. w stosownych przypadkach informuje Klienta o prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009;
4. informuje płatników wskazanych w Upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy Klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy Klienta w banku przyjmującym oraz przekazuje płatnikom kopię Upoważnienia;
5. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego Klienta o danych identyfikujących rachunek płatniczy Klienta w banku przyjmującym oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
1. Bank przyjmujący wykonuje czynności, o których mowa w ust. 5, w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez bank przekazujący lub Klienta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
2. W celu zachowania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz Klienta w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego, bank przekazujący nie może dokonać blokady instrumentów płatniczych przed dniem wskazanym w Upoważnieniu udzielonym przez Klienta, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2 uup.

Rozdział 4. Zasady związane z poinformowaniem Banku o otwarciu rachunku płatniczego w innym Państwie członkowskim

§ 4.
1. Klient ma prawo poinformować Bank w Placówce Banku o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim.
2. Po  otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Placówka Banku wykonuje następujące czynności:
1. przekaże Klientowi nieodpłatnie wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez dłużnika Klienta zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile dane są dostępne w Banku;
2. przekaże Klientowi nieodpłatnie dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym Klienta w Banku w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania przez Bank informacji o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim;
3. przekaże środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym Klienta w Banku na rachunek prowadzony przez inny bank w Państwie członkowskim, o ile Klient przekazał dane umożliwiające identyfikację jego oraz jego rachunku w tym banku;
4. zamknie rachunek płatniczy w Banku zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami, o ile takie żądanie jest objęte informacją Klienta o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim.
1. W przypadku, gdy na rachunku płatniczym Klienta nie ma nieuregulowanych zobowiązań, które uniemożliwiałyby zamknięcie przenoszonego rachunku płatniczego, pracownik Placówki Banku zrealizuje czynności wymienione w ust. 1 w dniu wskazanym przez Klienta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Klienta. Informacje do Klienta wysyłane są przez pracownika placówki Banku na adres korespondencyjny Klienta, o ile Posiadacz rachunku nie zażądał odbioru osobistego w placówce Banku lub przesłania na adres email.
2. W przypadku występowania na rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań, uniemożliwiających jego zamknięcie, pracownik Placówki Banku niezwłocznie informuje o tym Klienta.

Rozdział 5. Przesłanki uniemożliwiające zamknięcie przenoszonego rachunku płatniczego

§ 5.
1. Przesłankami uniemożliwiającymi zamknięcie rachunku są w szczególności:
1. blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej na rachunku płatniczym;
2. dokonywanie spłaty kredytów z rachunku płatniczego, w tym udzielonych z wykorzystaniem kart kredytowych;
3. dokonanie zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
4. inna niż określona w pkt 1 blokada środków na rachunku;
5. ustanowienie kaucji środków na poczet zobowiązań Klienta wobec innego banku;
6. istnienie salda zerowego i zaległych opłat, w przypadku, gdy Bank na danym rachunku uniemożliwia przekroczenie salda rachunku, a opłaty są naliczone i nie zostały pobrane;
7. występowanie na rachunku płatniczym salda ujemnego;
8. powiązanie rachunku płatniczego z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
9. wydanie wobec Klienta postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub złożenie przez Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rozdział 6. Opłaty

§ 6.
1. Bank nie pobiera od Klienta wnioskującego o przeniesienie rachunku opłat za udzielanie informacji na temat jego stałych płatności.
2. Za wykonanie pozostałych czynności związanych z przeniesieniem rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Taryfie opłat i prowizji bankowych Łąckiego Banku Spółdzielczego dla klientów indywidualnych, dostępnej w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku (www.bslacko.pl).

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 7.
1. Jeżeli przeniesienie rachunku płatniczego do Banku przyjmującego zakończy się rozwiązaniem umowy w Banku, Klient zobowiązany jest do zwrotu do Banku wszelkich kart płatniczych i niewykorzystanych blankietów czekowych, wydanych Klientowi do przenoszonego rachunku.
2. Przeniesienie rachunku z Banku do banku przyjmującego nie zwalnia Klienta z zobowiązań wobec Banku (np. wynikających ze spłacanego kredytu, niespłaconych transakcji kartą płatniczą wydaną do przenoszonego rachunku).
3. Po wyczerpaniu obowiązującej w Banku wewnętrznej procedury reklamacyjnej, osoba, która otrzymała negatywną odpowiedź na reklamację związaną z czynnościami dotyczącymi przeniesienia rachunku, może wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego wskazanego w odpowiedzi na reklamację lub skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów, zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Osoba, której reklamacja została rozpatrzona negatywnie na swój pisemny wniosek może wszcząć postępowanie przed właściwym w tym celu organem, którym na dzień zawarcia Umowy jest:
1. Rzecznik Finansowy – do wniosku należy dołączyć m. in. dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, że nie uzyskał od Banku w umówionym terminie odpowiedzi na reklamację - aktualne szczegółowe zasady postępowania przed Rzecznikiem Finansowym uregulowane są w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym;
2. Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich - do wniosku należy dołączyć m. in. dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, że nie uzyskał od Banku w umówionym terminie odpowiedzi na reklamację, przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym może być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 12.000  PLN,
3. Sąd Polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finansowego - warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego, uproszczonego bądź też właściwego postępowania arbitrażowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu, wartość przedmiotu sporu musi przekraczać 500 zł.
1. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
2. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.
3. Zasady rozstrzygania sporów przez Sąd Polubowny przy KNF opisane są na stronie internetowej https://www.knf.gov.pl.