Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Wsparcie dla kredytobiorców

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 298, zwana dalej: ,,Ustawą”), przewiduje możliwość uzyskania:

 1. wsparcia, przez kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy;
 2. pożyczki na spłatę pozostałej części zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

Wsparcie kredytobiorcy:

Wsparcie może być udzielone w wysokości odpowiadającej równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale w kwocie nie większej niż 2.000 zł. miesięcznie, maksymalnie przez 36 miesięcy. Wsparcie nie jest oprocentowane - zwrot następuje po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia i może być dokonywany przez 12 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Spłata przez Kredytobiorcę, bez opóźnień, 100 rat, powoduje umorzenie pozostałej części rat wsparcia. Wsparcie może zostać wstrzymane w przypadku, gdy Kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie, których przedmiotowe wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, zbędzie przedmiot kredytowania, lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Wsparcie skierowane jest do:
 1.  Kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego (za wyjątkiem sytuacji gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).
 2. Kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.
 3. Kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  1. przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1552 zł,
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 1200 zł.
Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli:
 1. umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
 2. prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania;
 3. Kredytobiorca w dniu złożenia wniosku o wsparcie jest:
  1. właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  2. posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  3. posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 4. jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

W przypadku, gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości, kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia.

Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł.

Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę zadłużenia, zwane dalej „promesą”.

Promesa jest udzielana tylko w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Zwrot pożyczki następuje po 2 latach od jej wypłaty i może być dokonywany przez 12 kolejnych lat w równych i nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, powoduje umorzenie pozostałej części pożyczki.

Informacje ogólne:

Wsparcie i pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są kredytobiorcy na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez kredytobiorcę z Bankiem. Umowa zawierana jest po dokonaniu przez Bank weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków przewidzianych w Ustawie. W celu uzyskania wsparcia, pożyczki oraz promesy kredytobiorca może złożyć do Banku formularzowy wniosek, który jest dostępny poniżej.

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Do pobrania:

Wzór wniosku o wsparcie lub pożyczkę

Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku z wnioskiem o wsparcie lub pożyczkę