Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Informacja o Regulaminie rachunków klientów insytucjonalnych

Pragniemy poinformować, że wprowadzamy zmiany w:
1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych (na podstawie § 70 ust. 1 regulaminu),
2. Regulaminie kart debetowych business (na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 regulaminu),
3. Regulaminie systemu bankowości internetowej (na podstawie § 16 ust. 6 regulaminu),
4. Regulaminie SMSBank (na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu),
5. Regulaminie TeleBank (na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu),
6. Regulaminie usługi Korporacyjnej Bankowości Internetowej (w oparciu o treść art. 384 § 2 oraz art. 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),
7. Regulaminu świadczenia usługi Home Banking (na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu).

    Zmiany powyższych regulaminów dotyczą nie tylko zmiany ich treści, lecz polegają przede wszystkim na ich połączeniu w jeden dokument p. n. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych. W związku z tym, wszelkie odesłania do regulaminów wskazanych w pkt 2 - 7, zamieszczone w łączących Państwa z Bankiem umowach, należy interpretować jako odesłania do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.
    
    Zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bslacko.pl. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo uzyskać więcej informacji na temat proponowanych zmian, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku.

    Opisane wyżej zmiany obowiązują od dnia 20 grudnia 2018 r., przy czym dla umów zawartych przed tym dniem, zmiany wejdą w życie z dniem 21 lutego 2019 r.
    
    Informujemy ponadto, że w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian i o wypowiedzeniu umowy, której te zmiany dotyczą. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.

Regulamin rachunków klientów instytucjonalnych

Zasady realizacji zleceń w Łąckim Banku Spółdzielczym

Arkusz informacyjny dla deponentów o systemie gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny