Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3600
USAUSD 3,9600 4,1000
GBPGBP 5,0400 5,1500

Aktualizacja Regulaminu rachunków klientów instytucjonalnych

Informujemy, że w celu dostosowania obowiązujących w naszym Banku regulacji do przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 659 ze zm., zwanej dalej ,,uup”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r., uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (Dz.U.UE.L.2018.69.23 z dnia 2018.03.13, zwanego dalej Rozporządzeniem), a także w związku ze zmianami funkcjonalności i procesów świadczonych usług, Bank dokonuje, z dniem 14 września 2019 r., aktualizacji Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Podstawę prawną zmian stanowi § 116 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • doprecyzowania zasad autoryzacji transakcji płatniczych, w tym wprowadzenia zapisów określających zasady dotyczące silnego uwierzytelnienia w przypadku uzyskania dostępu do rachunku płatniczego w trybie on-line lub inicjowania transakcji płatniczej za pośrednictwem bankowości internetowej lub bankowości mobilnej, a także w przypadku zdalnych oraz zbliżeniowych transakcji przy użyciu kart płatniczych (art. 32i uup, Rozporządzenie),
  • określenia zasad korzystania z usługi dostępu do informacji o rachunku, usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym (art. 3 ust. 5 -6 uup, art. 49a uup);
  • wskazania wysokości limitów transakcyjnych dla poszczególnych rodzajów transakcji płatniczych,
  • doprecyzowania warunków i zasad świadczenia usług bankowości elektronicznej, w tym określenie funkcjonalności poszczególnych usług, dodanie usługi bankowości mobilnej, uszczegółowienie, zasad przechowywania i blokowania instrumentów płatniczych oraz uszczegółowienie obowiązków Klientów związanych z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
  • wycofania usługi Homebanking,
  • wycofania papierowej  listy haseł jednorazowych jako środka służącego do autoryzowania transakcji w bankowości internetowej,
  • uzupełnienia oraz aktualizacji słownika w związku z wprowadzeniem nowych pojęć.


Zmieniony Regulamin dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bslacko.pl. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo uzyskać więcej informacji na temat proponowanych zmian, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku.
        
Informujemy ponadto, że w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku, t. j. do dnia 23 sierpnia 2019 r., mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian oraz wypowiedzeniu umowy, której te zmiany dotyczą. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.

 

Do pobrania: