Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1800 4,3100
USAUSD 3,8400 3,9800
GBPGBP 4,9800 5,1000

Gwarancje de minimis z BGK

Gwarancje de minimis z BGK

Gwarancja de minimis to wygodna forma zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Podstawowe cechy gwarancji de minimis:
 • gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne,
 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wg definicji unijnej),
 • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł
 • wysokość gwarancji zależy również od pomocy de minimis, którą przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku i dwóch poprzednich latach podatkowych
 • prowizja za udzielenie gwarancji 0,5% wartości gwarancji rocznie,
 • okres gwarancji:
  • 27 miesięcy dla kredytów obrotowych,
  • 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
 • forma pomocy: pomoc de minimis,
 • zabezpieczenie kredytu - dowolne, ustalane z kredytobiorcą,
 • zabezpieczenie gwarancji - weksel własny in blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).
Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją de minimis:

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:

 • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,

 • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,

 • spłatę kredytu obrotowego w innym banku (nie jest możliwe spłacenie kredytu w ramach jednego banku, kredytem zabezpieczonym gwarancją de minimis).

Kredyt obrotowy może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.


Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych np.:

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • zakup samochodów, maszyn, urządzeń.
Rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości objęcia gwarancją:
 • rybołówstwo i akwakultura,
 • produkcja podstawowa produktów rolnych,
 • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, gdy:
  • wysokość pomocy zależy od ceny lub ilości produktów podstawowych (kupionych lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorcę),
  • pomoc dla kredytobiorcy zależy od tego, czy przekaże on ją w części lub w całości producentom podstawowym,
  • działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
  • działalność, która wymaga, aby priorytetowo traktować towary krajowe,
  • zakup pojazdów do transportu drogowego przez kredytobiorców, którzy zarobkowo zajmują się transportem drogowym towarów
Podstawa prawna: 

Zabezpieczamy kredyty gwarancjami de minimis na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Umowę na Portfelową Linię Gwarancyjną (PLD-KFG) zawarliśmy w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Wartość pomocy de minimis oblicza się za rok podatkowy, w którym kredytobiorca ubiega się o pomoc oraz dwóch wcześniejszych lat. Suma nie może przekroczyć:

 • 200 tys. euro,
 • 100 tys. euro – jeśli przedsiębiorca zajmuje się transportem drogowym towarów (pomocy nie można przeznaczyć pomocy na zakup pojazdów).

Formularz kontaktowy
(*)
(*)
(*)
(*) - pola wymagane