Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,4700 4,6200
USAUSD 3,8400 4,0100
GBPGBP 5,2900 5,4300
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,4700 4,6200
USAUSD 3,8400 4,0100
GBPGBP 5,2900 5,4300

Zmiana oprocentowania lokat od 20.08.2020

Informujemy, że w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej z dniem 29 maja 2020 r. stopy referencyjnej NBP z 0,50% do 0,10%, Łącki Bank Spółdzielczy podjął decyzję o dostosowaniu wysokości oprocentowania rachunków lokat terminowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, do istniejącej sytuacji rynkowej. Podstawę prawną dla zmiany stanowi:

  1. dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych - § 38 ust. 2 pkt 1, ust. 3 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków osób fizycznych.
  2. dla rachunków lokat terminowych - § 28 ust. 1 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych,

Zmiany wejdą w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r. i obejmą rachunki oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, tj.:

Lokaty terminowe oraz terminowe lokaty oszczędnościowe

Rodzaj lokaty oprocentowanie do 19.08.2020 oprocentowanie od 20.08.2020
Lokata na 3 miesiące (stopa zmienna) 0,30% 0,05%
Lokata na 6 miesięcy (stopa zmienna) 0,50% 0,10%
Lokata na 12 miesięcy (stopa zmienna) 0,70% 0,30%
Lokata na 24 miesiące (stopa zmienna) 0,90% 0,50%
Lokata na 36 miesięcy (stopa zmienna) 1,10% 0,70%
Lokata systematycznego oszczędzania (stopa zmienna) 1,10% 0,70%

Lokaty krótkoterminowe dla firm i instytucji

Rodzaj lokaty oprocentowanie do 10.05.2020 oprocentowanie od 11.05.2020
Lokata nocna overnight (stopa zmienna) 0,05% 0,01%
Lokata na 1 tydzień (stopa zmienna) 0,05% 0,01%
Lokata na 2 tygodnie (stopa zmienna) 0,05% 0,01%
Lokata na 3 tygodnie (stopa zmienna) 0,05% 0,01%
Lokata na 1 miesiąc (stopa zmienna) 0,05% 0,01%

Powyższe zmiany oprocentowania znajdą odzwierciedlenie w Tabeli oprocentowania depozytów i środków na rachunkach bankowych oraz warunków ich prowadzenia obowiązującej od 20.08.2020.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że powyższe zmiany nie dotyczą rachunków lokat oprocentowanych wg stopy stałej, tj. wysokość oprocentowania tych lokat ulega zmianie dopiero w dniu ich odnowienia na kolejny okres umowny. Informujemy ponadto, że:

  1. przed datą wejścia w życie proponowanych zmian, mogą Państwo złożyć w Banku oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej lub terminowej lokaty oszczędnościowej, ze skutkiem na dzień wskazany w oświadczeniu lecz nie później niż z upływem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
  2. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz dyspozycję dotyczącą posiadanych na rachunku środków pieniężnych mogą Państwo złożyć pisemnie w dowolnej placówce Banku, przesłać na adres korespondencyjny: Łącki Bank Spółdzielczy, 33-390 Łącko 814 lub poprzez bankowość internetową, składając dyspozycję zamknięcia lokaty,
  3. złożenie oświadczenia o wypowiedzenie umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami,
  4. brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przed datą wejścia zmian w życie, uznaje się za wyrażenie na nie zgody.

Mając jednocześnie na uwadze aktualną sytuację spowodowaną ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, pragniemy poinformować, że zerwanie przez Państwa lokaty, inaczej niż ma to miejsce w przypadku standardowej procedury, nie będzie się wiązać z brakiem wypłaty oprocentowania za okres rzeczywistego przechowywania środków na rachunku w Banku. Odmienne postanowienia umowne nie będą mieć w tym zakresie zastosowania. W przypadku złożenia przez Państwa, najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2020 r. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, Bank wypłaci Państwu odsetki za okres do dnia likwidacji lokaty wg dotychczasowej stopy.