Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2450 4,3550
USAUSD 3,9150 4,0450
GBPGBP 4,9550 5,0650
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2450 4,3550
USAUSD 3,9150 4,0450
GBPGBP 4,9550 5,0650

Zebranie Przedstawicieli 21 czerwca 2021

21 czerwca 2021 roku w lokalu „Remiza OSP w Łącku ”, 33-390 Łącko, ul. Strażacka 23, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Łąckiego Banku Spółdzielczego.

Początek Zebrania o godz. 14:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zapoznanie z „Regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli”.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zawierającego stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Wybór: Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 r.
 10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 11. Przedstawienie przez Zarząd proponowanych kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
 12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
 13. Przedstawienie przez Zarząd propozycji co do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
 14. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. Sprawozdania z jej działalności w 2020 r.,
  2. Sprawozdania z wyników oceny stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego w 2020 r.
  3. Sprawozdania z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w 2020 r.,
  4. Oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku w 2020 r.,
  5. Oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku w 2020 r.,
  6. Oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku w 2020 r.,
  7. Oceny adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń w Banku w 2020 r.
 16. Przedstawienie przez Komitet Audytu rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rekomendacji w sprawie:
  1. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2020 rok.
  2. propozycji Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 r.
 18. Dyskusja nad sprawozdaniami i ocenami Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu.
 19. Omówienie przez Radę Nadzorczą nowego „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej”.
 20. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian w Statucie.
 21. Przeprowadzenie bieżącej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej, w tym:
  1. przedstawienie Sprawozdania z bieżącej oceny przez Przewodniczącego Komisji ds. odpowiedniości,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z bieżącej oceny odpowiedniości.
 22. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
  2. oceny, czy ustalona polityka wynagradzania w Banku sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
  3. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku,
  4. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2020 roku,
  5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
  6. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku w 2021 roku,
  7. podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
  8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
  9. uchylenia poprzedniego i przyjęcia nowego „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej”,
  10. zmian w Statucie Banku,
  11. wniosków zgłaszanych w czasie obrad.
 23. Wolne wnioski i sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 24. Zakończenie obrad.

Zarząd informuje, że w Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego w Centrali Banku (Łącko 814) znajdują się do wglądu następujące dokumenty:

 1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze Sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta za 2020 r.
 2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Projekty uchwał wraz z załącznikami, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 14:30 Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Do pobrania: