Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1700 4,3100
USAUSD 3,8600 4,0000
GBPGBP 5,0000 5,1500
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1700 4,3100
USAUSD 3,8600 4,0000
GBPGBP 5,0000 5,1500

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego zawiadamia członków Banku, że w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) w lokalu „Restauracja pod Jabłonią”, 33-390 Łącko 628, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Łąckiego Banku Spółdzielczego.
Początek Zebrania o godz. 14:00.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad, wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego.
 5. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r., Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2017 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w 2017 r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r., Sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz proponowanymi zmianami w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie informacji o planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.
11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r. i Sprawozdania     finansowego za 2017 roku,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2017 r.,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń     w 2017r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- kierunków działalności Banku w 2018 roku,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.
13. Wolne wnioski i sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zakończenie obrad.

Zarząd informuje, że w Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego znajdują się do wglądu następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał wraz z załącznikami, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
5) operat szacunkowy nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.

W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 14:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.