Aktualności

10.01.2019 - Bezpieczeństwo systemu bankowości internetowej

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się: •    niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w...

20.12.2018 - Informacja o Regulaminie rachunków klientów insytucjonalnych

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych

18.12.2018 - Godziny pracy i rozliczeń w dniach 24 i 31 grudnia

W dniach 24 oraz 31 grudnia Punkty Obsługi Klientów będą czynne do godziny 12:00.

Kursy walut kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6700 3,8300
GBPGBP 4,7600 4,9000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6700 3,8300
GBPGBP 4,7600 4,9000
» kursy archiwalne » kursy innych walut

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego zawiadamia członków Banku, że w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) w lokalu „Restauracja pod Jabłonią”, 33-390 Łącko 628, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Łąckiego Banku Spółdzielczego.
Początek Zebrania o godz. 14:00.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad, wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego.
 5. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r., Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2017 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w 2017 r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r., Sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz proponowanymi zmianami w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie informacji o planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.
11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r. i Sprawozdania     finansowego za 2017 roku,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2017 r.,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń     w 2017r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- kierunków działalności Banku w 2018 roku,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.
13. Wolne wnioski i sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zakończenie obrad.

Zarząd informuje, że w Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego znajdują się do wglądu następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał wraz z załącznikami, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
5) operat szacunkowy nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.

W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 14:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

archiwum wiadomości »