Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,4500 4,6000
USAUSD 3,7100 3,8800
GBPGBP 5,1200 5,2700
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,4500 4,6000
USAUSD 3,7100 3,8800
GBPGBP 5,1200 5,2700

Informacja o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego zawiadamia członków Banku, że w dniu 4 czerwca 2019 roku (wtorek) w lokalu „Restauracja pod Jabłonią”, 33-390 Łącko 628, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Łąckiego Banku Spółdzielczego.

Początek Zebrania o godz. 14:00.

Porządek obrad:
 1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad, wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4.    Rozpatrzenie odwołania od uchwały 17/1/2018 Zebrania Przedstawicieli dotyczącej odwołania członka ze składu Rady Nadzorczej.
 5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego.
 6.    Przeprowadzenie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 7.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r., Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2018 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w 2018 r.
 8.    Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 r., Sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9.    Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
10.    Przedstawienie informacji o planowanej sprzedaży nieruchomości dz.ew.379/2 o pow. 0,15 ha położonej w Wojnarowej.
11.    Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12.    Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 r. i Sprawozdania     finansowego za 2018 roku,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2018 r.,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w 2018 r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- kierunków działalności Banku w 2019 roku,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości dz.ew.379/2 o pow. 0,15 ha położonej w Wojnarowej.
13.    Wolne wnioski i sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14.    Zakończenie obrad.

 

 

Zarząd informuje, że w Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego znajdują się do wglądu następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał wraz z załącznikami, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 14:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.