Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2450 4,3550
USAUSD 3,9150 4,0450
GBPGBP 4,9550 5,0650
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2450 4,3550
USAUSD 3,9150 4,0450
GBPGBP 4,9550 5,0650

Gwarancje Biznesmax z BGK

Kalkulator kredytu inwestycyjnego z gwarancją Biznesmax

Oprocentowanie
8,0000 %
Prowizja banku
0,0000 %

Kwota kredytu

10000
20 000 zł 300 000 zł

Okres spłaty

36 mies.
12 mies. 60 mies.
RRSO*
10,42 %
Całkowita kwota do zapłaty
10 000,00
Całkowity koszt kredytu
4 419,83
* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim
Rata miesięczna: 391,07 do 240,61

Twoje dane

Podane dane będą przetwarzane przez bank wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Administratorem podanych danych będzie Bank Łącki. Dane zostały podane dobrowolnie z prawem dostępu do ich treści i poprawiania. Prosimy o zapoznaje się z pełną klauzulą informacyjną banku.
Pełna treść klauzuli informacyjnej

Wybierz placówkę

Telefon:

Łącki Bank Spółdzielczy na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji spłaty kredytu (Biznesmax) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Podstawowe parametry gwarancji Biznesmax:

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
 • gwarancją mogą być objęte przedsięwzięcia innowacyjne lub proekologiczne (np. inwestycje w fotowoltaikę)
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis),
 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych,
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Warunki otrzymania dopłaty do oprocentowania

 • udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu następuje na wniosek przedsiębiorcy składany w banku kredytującym;
 • dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją może być udzielona przedsiębiorcy, jeśli kredyt został objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2023 r.;

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dotację w formie dopłaty na spłatę odsetek od kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego,

 • kredyt objęty gwarancją Biznesmax został wykorzystany na:

  • sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego - dotyczy kredytu z gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną,

  • finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu - dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego z gwarancją stanowiącą pomoc de minimis,

  • finansowanie bieżącej działalności - dotyczy kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19,

 • nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień złożenia wniosku o dopłatę był w sytuacji regularnej.

Zasady dopłat do oprocentowania:

 • dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata liczony od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją Biznesmax. W przypadku gdy okres od daty uruchomienia kredytu do dnia jego spłaty jest krótszy niż 3 lata, dopłata do oprocentowania tego kredytu obejmuje maksymalnie ten okres;
 • dopłata wyliczana jest od:
  • wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu - dotyczy kredytu z gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną,
  • wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu - dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego z gwarancją stanowiącą pomoc de minimis,
  • limitu kredytu przyznanego na finansowanie bieżącej działalności – dotyczy kredytu odnawialnego obrotowego albo od wypłaconej kwoty kapitału kredytu – dotyczy kredytu nieodnawialnego obrotowego;
 • dla potrzeb dopłaty do oprocentowania kredytu kosztem kwalifikowalnym, objętym dofinansowaniem, są odsetki zapłacone przez Przedsiębiorcę za okres objęty dopłatą;
 • Bank Kredytujący, udzielając kredytu, który może być objęty dopłatą, określa warunki tego kredytu w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyznania dopłaty została na przedsiębiorcę przez Bank Kredytujący, w tym aby warunki tego kredytu nie były dla przedsiębiorcy mniej korzystne od warunków dostępnych bez wykorzystania dopłaty do oprocentowania kredytu;
 • dla kredytu objętego gwarancją udzieloną do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 5%;
 • dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 3,33%;
 • kwota dopłaty nie może być wyższa niż kwota odsetek zapłaconych przez przedsiębiorcę za okres objęty wnioskowaną dopłatą;
 • w celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, koszty objęte dopłatą do oprocentowania kredytu nie mogą być dofinansowane poprzez inne wsparcie pochodzące ze środków UE;
 • w przypadku stwierdzenia przez BGK lub uprawnione organy kontrolne, że oświadczenie złożone we wniosku o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do otrzymania dopłaty jest niezgodne ze stanem faktycznym, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu BGK nienależnej kwoty dopłaty wraz z odsetkami naliczonymi od dnia wypłaty środków do dnia zwrotu w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Szczegółowe zasady, przepisy, dokumenty i formularze, dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Logo Fundusze UE

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu: