Aktualności

09.08.2019 - Aktualizacja Regulaminu rachunków klientów instytucjonalnych

Informacja o aktualizacji Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz rachunków lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

14.05.2019 - Informacja o Zebraniu Przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Restauracji "Pod Jabłonią" 4 czerwca 2019 r., o godz. 14:00.

14.03.2019 - Informacja dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują...

Kursy walut kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3800
USAUSD 3,8300 3,9700
GBPGBP 4,6700 4,8000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2500 4,3800
USAUSD 3,8300 3,9700
GBPGBP 4,6700 4,8000
» kursy archiwalne » kursy innych walut

Gwarancje Depozytów

Informacja dotycząca gwarantowania depozytów w Łąckim Banku Spółdzielczym

1. Uprzejmie informujemy, że środki zgromadzone na rachunkach bankowych są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Gwarancjami w 100% objęte są środki zgromadzone przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO bez względu na ilu rachunkach zostały zgromadzone.W przypadku rachunków wspólnych, każdemu z współposiadaczy przysługuje odrębna kwota równowartości 100.000 EURO, natomiast w przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem któremu przysługuje wypłata jest ta spółka.

2. Gwarancjami BFG objęte są środki na rachunkach:

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędności, pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.


Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach deponenta wraz z należnymi odsetkami, gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank, w tym należności z tytułu zapisów na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, jeżeli były wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku.


3. Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące podmioty:

 1. Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, Policja, wojsko, państwowa Straż Pożarna), 
 2. Banki oraz instytucje kredytowe 
 3. spółki działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA),
 4. podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
 5. podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne),
 6. podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne),
 7. podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne),
 8. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe
 9. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
 10. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.


4. Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w Banku. Do obliczania równowartości Euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia upadłości Banku. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. 

5. W przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości Banku  zarząd komisaryczny banku lub podmiot uprawniony do reprezentacji, w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia jego upadłości sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania środków gwarantowanych przez BFG wraz z wyliczeniem należnych im kwot. Zarząd Funduszu podejmuje uchwałę, w której określa informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, sposób dokonywania wypłat oraz kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazaną na wypłaty środków gwarantowanych. Uchwała ta podawana jest do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. 

6. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane w Biurze Funduszu przez 5 lat. 

7. Istnieje obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi prowadzone jest postępowanie karne, z którego wynika, że środki objęte gwarancją mogą być związane z procederem zwanym „praniem brudnych pieniędzy”, czyli procederem obejmującym wszelkiego rodzaju operacje finansowe mające na celu wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych, które pochodzą z nielegalnych źródeł.

8. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej Banku.

Z poważaniem

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego