Aktualności

14.05.2019 - Informacja o Zebraniu Przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Restauracji "Pod Jabłonią" 4 czerwca 2019 r., o godz. 14:00.

14.03.2019 - Informacja dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują...

01.03.2019 - Aktualizacja Taryfy opłat i prowizji

Informacja o aktualizacji Taryfy opłat i prowizji bankowych

Kursy walut kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3300
USAUSD 3,7500 3,8800
GBPGBP 4,7600 4,9000
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3300
USAUSD 3,7500 3,8800
GBPGBP 4,7600 4,9000
» kursy archiwalne » kursy innych walut

Gwarancje Depozytów

Informacja dotycząca gwarantowania depozytów w Łąckim Banku Spółdzielczym

1. Uprzejmie informujemy, że środki zgromadzone na rachunkach bankowych są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Gwarancjami w 100% objęte są środki zgromadzone przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO bez względu na ilu rachunkach zostały zgromadzone.W przypadku rachunków wspólnych, każdemu z współposiadaczy przysługuje odrębna kwota równowartości 100.000 EURO, natomiast w przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem któremu przysługuje wypłata jest ta spółka.

2. Gwarancjami BFG objęte są środki na rachunkach:

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędności, pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.


Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach deponenta wraz z należnymi odsetkami, gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank, w tym należności z tytułu zapisów na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, jeżeli były wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku.


3. Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące podmioty:

 1. Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, Policja, wojsko, państwowa Straż Pożarna), 
 2. Banki oraz instytucje kredytowe 
 3. spółki działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA),
 4. podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
 5. podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne),
 6. podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne),
 7. podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne),
 8. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe
 9. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
 10. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.


4. Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w Banku. Do obliczania równowartości Euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia upadłości Banku. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. 

5. W przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości Banku  zarząd komisaryczny banku lub podmiot uprawniony do reprezentacji, w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia jego upadłości sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania środków gwarantowanych przez BFG wraz z wyliczeniem należnych im kwot. Zarząd Funduszu podejmuje uchwałę, w której określa informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, sposób dokonywania wypłat oraz kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazaną na wypłaty środków gwarantowanych. Uchwała ta podawana jest do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. 

6. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane w Biurze Funduszu przez 5 lat. 

7. Istnieje obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi prowadzone jest postępowanie karne, z którego wynika, że środki objęte gwarancją mogą być związane z procederem zwanym „praniem brudnych pieniędzy”, czyli procederem obejmującym wszelkiego rodzaju operacje finansowe mające na celu wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych, które pochodzą z nielegalnych źródeł.

8. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej Banku.

Z poważaniem

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego