Aktualności

02.10.2018 - Wygodne płatności internetowe PayByNet

Uruchomiliśmy dostęp do wygodnych płatności internetowych bez konieczności uzupełniania danych do przelewu. Płatność dostęna jest m.in. na takich platformach jak Allegro, PayU itp.

08.09.2018 - Nowość - Kredyt na instalację fotowoltaiczną

Zapraszamy do zapoznania z wyjątkową ofertą kredytu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

07.08.2018 - Konto Przyjazne - Podstawowy rachunek płatniczy

Konto Przyjazne to Podstawowy Rachunek Płatniczy zapewniający dostęp do rachunku za pomocą systemu bankowości elektronicznej oraz karty debetowej.

Kursy walut kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6500 3,7900
GBPGBP 4,8000 4,9300
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2000 4,3200
USAUSD 3,6500 3,7900
GBPGBP 4,8000 4,9300
» kursy archiwalne » kursy innych walut

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Łąckiego Banku Spółdzielczego zawiadamia członków Banku, że w dniu 8 czerwca 2018 roku (piątek) w lokalu „Restauracja pod Jabłonią”, 33-390 Łącko 628, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Łąckiego Banku Spółdzielczego.
Początek Zebrania o godz. 14:00.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad, wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego.
 5. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r., Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2017 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w 2017 r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r., Sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz proponowanymi zmianami w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie informacji o planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.
11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r. i Sprawozdania     finansowego za 2017 roku,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w 2017 r.,
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji Polityki wynagrodzeń     w 2017r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- kierunków działalności Banku w 2018 roku,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.
13. Wolne wnioski i sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zakończenie obrad.

Zarząd informuje, że w Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego znajdują się do wglądu następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał wraz z załącznikami, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
5) operat szacunkowy nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej 8 w Nowym Sączu.

W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 14:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

archiwum wiadomości »